REGULAMENTUL CONCURSULUI “CEL MAI MARE CURCAN”- ediţia 2013

Home/Concurs/REGULAMENTUL CONCURSULUI “CEL MAI MARE CURCAN”- ediţia 2013

REGULAMENTUL CONCURSULUI “CEL MAI MARE CURCAN”- ediţia 2013

Preambul
  1. Prezentul regulament reprezintă ansamblul condiţiilor şi normelor stabilite de organizatorul concursului “CEL MAI MARE CURCAN” privind organizarea şi desfăşurarea prezentului concurs.
  2. Organizatorul concursului deţine toate drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de organizator al concursului, drepturi şi obligaţii pe care le poate transmite unor terţi în condiţii stabilite pe baza unor contracte semnate cu cei interesaţi.
  3.  Organizatorul este în drept să schimbe conceptul şi formatul concursului ori de câte ori considera necesar acest lucru, terţii achizitori menţionaţi la punctul 2 nefiind în drept să solicite să li se transmită în mod gratuit sau automat modificările efectuate de către organizator cu privire la conceptul sau formatul concursului după data la care prin contract a transmis către terţ respectivul concept şi format iniţial al concursului.
  4.  Prezentul concept şi format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
Articolul I Organizatorul

1.1 Organizatorul concursului “CEL MAI  MARE CURCAN” (numită în cele ce urmează „Concursul ”) este S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L., cu sediul social în Timişoara, str. Gării, nr. 14 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/405/2009, având Cod Unic de Înregistrare: RO 25165241, atribut fiscal RO, reprezentată legal de dl. Administrator DL. HORIA CARDOS, numită în cele ce urmează „Organizatorul”.

1.2 Organizatorul deţine o reţea de magazine precum şi un sistem de franciza marca Agroland, prin intermediul căruia realizează o serie de activităţi de comerţ cu ridicată şi cu amănuntul pentru produse din domeniul agriculturii, furaje pentru animale, pui de o zi, accesorii pt creşterea păsărilor, etc

1.3 Participarea la acest Concurs implica acceptarea de către participanţi a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”) precum şi obligativitatea respectării acestuia de către toţi participanţii.

1.4 Detaliile Concursului sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe pagină web: www.agroland.ro , precum şi în toate locatile Agroland, deţinute de Organizator sau de către Partenerii francizaţi.

1.5 S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L este operator de date cu caracter personal sub numărul 15438. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanţii la promoţie.

Articolul II. Organizarea concursului

2.1 Concursul “CEL MAI MARE CURCAN”, organizat în perioada 03.07 – 27.10.2013 se desfăşoară în toate magazinele Agroland şi este destinat clienţilor Agroland.

2.2 Pentru a participa, concurenţii trebuie să se înscrie între 03.07 – 23.09.2013 în magazinele Agroland, furnizând următoarele date vânzătorului: Nume şi Prenume, Localitate, Nr de telefon.

2.3 Între 23-29.09.2013 va avea loc preselecţia când se vor cântări şi exemplarele

Preselecţia va avea loc în toate magazinele Agroland

În urma cântăririi primii 100 de câştigători vor câştiga un voucher în valoare e 100 de RON valabil pentru cumpărături în magazinele Agroland.

2.4 Finală va avea loc între 21-27.10.2013 – primii 10 câștigători din cei 100 aleși la preselecție vor fi cântăriți iar primele 3 exemplare care cântăresc cel mai mult vor fi desemnați câștigători:

Locul 1-CAMPION NAȚIONAL, Locul 2, Locul3

Articolul 3. Participantii la concurs

3.1   Concurenţii pot fi persoane fizice, condiţia este de a avea vârsta minimă de 18 ani la data participării la concurs.

3.2 Nu pot participa la concurs angajaţii şi colaboratorii cu contract ai Organizatorului, rudele angajaţilor Organizatorului până la gradul 4, precum şi angajaţii şi rudele acestora până la gradul 4 aparţinând Partenerilor Agroland şi terţelor societăţi sau fundaţii implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “CEL MAI MARE CURCAN”.

3.3 Concursul este destinat strict clientilor Agroland, la nevoie acestia trebuie sa faca dovada prin bonuri de cumparaturi.

Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs

4.1 Premiile puse în joc pentru concursul “AGROLAND” organizat de SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL constau în:

maxim 3 premii pentru un magazin constând într-un voucher în valoare 100 RON *
LOCUL 1 CAMPION NAȚIONAL – Voucher în valoare de 2.500 RON* – Campionul Naţional poate expune curcanul la Târgul Internaţional Indagra
LOCUL 2 – Voucher în valoare de 1.000 RON*
LOCUL 3 – Voucher în valoare de 500 RON*
* voucherele sunt valabile pentru cumpărături în magazinele Agroland

4.2 Persoanele desemnate câştigătoare ale concursului au obligaţia de a ridica premiile de la Organizator în termen de maxim 20 de zile de la data desemnării câştigătorului, însă nu mai devreme de expirarea unui termen de 5 zile de la data desemnării câştigătorului (termen necesar pentru soluţionarea eventualelor contestaţii). Premiul va fi predat-preluat pe baza unui act de identitate al persoanei câştigătoare, respectiv pe baza legitimării acesteia cu buletinul de identitate sau unei alte persoane care poate prezenta o împuternicire autentificată la un notar public din partea câştigătorului, în vederea ridicării premiului.

4.3  În cazul în care premiul nu este ridicat de la Organizator în termenul menţionat mai sus, câştigătorul nu mai are dreptul să solicite premiul.

Articolul 5. Taxe si impozite

5.1  Premiile acodate în cadrul prezentului concurs intitulat “CONCURSUL AGROLAND” sunt purtătoare de impozite în condiţiile stabilite de Codul fiscal al României sau în condiţiile stabilite în Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România şi terţe state, în cazul câştigătorilor cetăţeni beneficiari ai unei duble cetăţenii, dintre care una este cetăţenia romană.

5.2  Organizatorul concursului intitulat “CEL MAI MARE CURCAN”.  este obligat să reţină la sursă şi să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României şi Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri menţionate la art. 5.1. pentru premiile în bani, iar pentru premiile constând în bunuri mobile, câştigătorii concursului au obligaţia platii taxelor şi impozitelor aferente bunului câştigat. Organizatorul nu va avea nici o obligaţie de garanţie sau de alt fel faţă de persoanele desemnate câştigătoare pentru bunurile mobile, singura sa obligaţie fiind aceea de a preda bunul mobil cu accesoriile sale, precum şi numai documentele primite de la Furnizorul bunurilor.

5.3 Organizatorul este obligat să comunice/predea în scris câştigătorilor concursului intitulat “CEL MAI MARE CURCAN” în mod expicit calculul impozitării la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmânat direct acestuia sub semnătură.

5.4  În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obţinute de către câştigătorii concursului intitulat “CEL MAI MARE CURCAN”. calculul şi reţinerea la sursă a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal şi de Codul de procedura fiscală ale României şi de prevederile art.5.1, 5.2 şi 5.3 din prezentul regulament.

Articolul 6. Dreptul de contestatie

6.1 Participanţii înregistraţi la concursul intitulat “CEL MAI MARE CURCAN”., conform prevederilor art.2 din prezentul regulament pot exercita un drept de contestaţie referitor la desemnarea câştigătorului, în termen de 24 ore, de la desemnarea câştigătorului, prin înregistrarea contestaţiei în scris la sediul Organizatorului.

6.2  Contestaţia înregistrată în termenul prevăzut la art. 6.1, se judecă de către o comisie desemnată de organizator, în termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberării fiind anunţat pe siteul www.agroland.ro, precum şi la sediul Organizatorului imediat după deliberare.

6.3  În cazul admiterii contestaţiei, se invalidează câştigătorul, iar bunul desemnat ca şi premiu pentru acel câştigător, va rămâne proprietatea societăţii. Orice contestaţie depusă după termenul de 24 ore nu se va mai lua în considerare.

Articolul 7. Prevederi speciale

7.1 Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfăşurarea acestuia,în următoarele situaţii:

– a intrat în stare de insolventa
– prin decizie a instanţei de judecată a fost interzisă derularea concursului
– intrarea în vigoare,în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfăşurat de către organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului.
– în caz de forţă majoră dovedită cu înscrisuri emise de Cameră de Comerţ şi industrie competenta teritorial pentru sediul social al organizatorului.

7.2 Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate de art. 7.1. Orice intrerupere a concursului va fi anuntata de organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicitate utilizate ca si pentru concurs.

7.3  Regulamentul de participare poate fi modificat de către organizator pe parcursul derulării concursului, sub rezerva publicităţii acestor modificări, în termen de maxin 24 ore de la producerea acestora, efectuată în aceleaşi condiţii de publicitate ca şi pentru prezentul regulament.

7.4 Publicitatea prezentului regulament se realizează pe pagina de internet www.agroland.ro  şi prin punerea sa la dispoziţia oricărui interesat la sediul organizatorului din Timişoara, Str. Gării nr. 14, precum şi la sediile Partenerilor francizaţi.

7.5 Prin înscrierea la concursul organizat de către organizator, care are calitatea de operator de date cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc, că datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor înscrişi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizată, care în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 are următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul la opoziţie (art.15).

7.6 Participanţii înscrişi la concurs au dreptul de a obţine din partea organizatorului, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi letime legate de situaţia lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii înscrişi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale.

7.7 Prin participarea la concursul intitulat “CEL MAI MARE CURCAN”., participanţii înscrişi îşi dau acordul expres şi neechivoc că datele lor personale să fie folosite de organizator, în viitor, pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informaţii despre noi promoţii ale organizatorului, mesaje publicitare şi de marketing, fără alte obligaţii din partea organizatorului.

Organizator
S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM  S.R.L
Data
03.07.2013

 

 

nr. operator de date cu caracter personal: 15438

About the Author: