Regulament concurs 2012

Home/Concurs/Regulament concurs 2012

Regulament concurs 2012

REGULAMENTULCONCURSULUI “AGROLAND”- ediţia 2012

Preambul

1. Prezentul regulament reprezintă ansamblul condiţiilor şi normelor stabilite de organizatorul concursului “CONCURS AGROLAND” privind organizarea şi desfăşurarea prezentului concurs.

2. Organizatorul concursului deţine toate drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de organizator al concursului, drepturi şi obligaţii pe care le poate transmite unor terţi în condiţii stabilite pe baza unor contracte semnate cu cei interesaţi.

3. Organizatorul este în drept să schimbe conceptul şi formatul concursului ori de câte ori considera necesar acest lucru, terţii achizitori menţionaţi la punctul 2 nefiind în drept să solicite să li se transmită în mod gratuit sau automat modificările efectuate de către organizator cu privire la conceptul sau formatul concursului după data la care prin contract a transmis către terţ respectivul concept şi format iniţial al concursului.

4. Prezentul concept şi format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Articolul I. Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului CONCURSUL “AGROLAND” (numită în cele ce urmează „Concursul ”) este S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEMS.R.L., cu sediul social în Timişoara, str. Gării, nr. 14 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/405/2009, având Cod Unic de Înregistrare : RO 25165241, atribut fiscal RO, reprezentată legal de dl. Administrator DL. HORIA CARDOS , numită în cele ce urmează „Organizatorul”.

1.2. Organizatorul deţine o reţea de magazine precum şi un sistem de franciza marca Agroland, prin intermediul căruia realizează o serie de activităţi de comerţ cu ridicată şi cu amănuntul pentru produse din domeniul agriculturii, furaje pentru animale, pui de o zi, accesorii pt creşterea păsărilor, etc

1.3. Participarea la acest Concurs implica acceptarea de către participanţi a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”) precum şi obligativitatea respectării acestuia de către toţi participanţii.

1.4. Detaliile Concursului sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe pagină web: www.agroland.ro , precum şi în toate locatile Agroland, deţinute de Organizator sau de către Partenerii francizaţi, şi anume cele menţionate în Anexa 1.

1.5. S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.R.L. este operator de date cu caracter personal sub numărul 15438. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanţii la promoţie.

Articolul II. Organizarea concursului

2.1. Concursul “AGROLAND”, organizat în perioada 01.03.2012 – 01.06.2012, se desfăşoară numai în magazinele Agroland de pe teritoriul României, respectiv în locaţiile menţionate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Participă la competiţie numai achiziţiile realizate în aceste locaţii, iar taloanele de concurs se vor depune numai în urnele din aceste locaţii.

2.2. Pentru a putea participa la promoţie, concurenţii trebuie să achiziţioneze şi să adune etichetele de la 50 kilograme furaje şi concentrate din magazinele Agroland

2.3. Odată cu prima achiziţie se va acorda gratuit fiecărui participant şi un plic

2.4. Înainte de depunerea plicului în urnă special amenajata de la fiecare locaţie, participanţii la concurs au obligaţia de a completa următoarele date:

·Magazin

·Nume şi Prenume

·Adresa

·Data Naşterii

·Telefon

·E-mail

De asemenea toţi participanţii la concurs au obligaţia să răspundă prin scriere pe plic la următoarea întrebare:

„Câţi ani împlineşte Agroland?”

2.5. După tragerea la sorţi din fiecare magazin – câştigătorul va fi anunţat iar restul plicurilor necâştigătoare rămân în urnă participând şi la următoarele extrageri

Articolul III. Participanţii la concurs

3.1. Concurenţii pot fi orice persoane fizice, condiţia este de a avea vârsta minimă de 18 ani la data participării la concurs.

3.2. Nu pot participa la concurs angajaţii şi colaboratorii cu contract ai Organizatorului, rudele angajaţilor Organizatorului până la gradul 4, precum şi angajaţii şi rudele acestora până la gradul 4 aparţinând Partenerilor Agroland şi terţelor societăţi sau fundaţii implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “CONCURSUL AGROLAND”.

Articolul 4. Valoarea şi acordarea premiilor din concurs

4.1. Premiile puse în joc pentru concursul “AGROLAND” organizat de SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SRL constau în:

4.2. Premiilor puse în joc pentru “CONCURSUL AGROLAND”

30.03.2012- 10 pachete bulbi de flori și o pungă substrat de flori la 10 kg PREŢ PACHET -72,5 RON

07.04.2012 – 10 pachete cu butași de trandafiri și o cutie de gazon sport la 1 kg – PREŢ PACHET – 90 RON

14.04.2012 – suport lampă și bec cu infraroșu – PREŢ PACHET – 94.5 RON

20.04.2012 – 20 de buc. boboci de rață – PREŢ PACHET – 100 RON

27.04.2012 – 3 saci de mâncare pentru câine AGROLAND DOG la 10 kg adică 30 de kg – PREŢ PACHET – 96 RON

04.05.2012 – câștigătorul are posibilitatea să facă, cumpărături din magazin în valoare de 100 de ron

11.05.2012 – Adăpătoare 10 l cu mâner, Hrănitor 18 kg din plastic – PREŢ PACHET  72 RON

18.05.2012 – Adăpătoare de 30 l din plastic – PREŢ PECHET  100 RON

25.05.2012 – cc 1000 sau CC 1115 – PREŢ PACHET 95 RON

01.06.2012 – pui de carne – 40 de buc. – PREŢ PACHET 100 RON

4.3. Persoanele desemnate câştigătoare ale concursului au obligaţia de a ridica premiile de la Organizator în termen de maxim 20 de zile de la data desemnării câştigătorului, însă nu mai devreme de expirarea unui termen de 5 zile de la data desemnării câştigătorului (termen necesar pentru soluţionarea eventualelor contestaţii). Premiul va fi predat-preluat pe baza unui act de identitate al persoanei câştigătoare, respectiv pe baza legitimării acesteia cu buletinul de identitate sau unei alte persoane care poate prezenta o împuternicire autentificată la un notar public din partea câştigătorului, în vederea ridicării premiului.

4.4. În cazul în care premiul nu este ridicat de la Organizator în termenul menţionat mai sus, câştigătorul nu mai are dreptul să solicite premiul.

Articolul V. Taxe şi impozite

5.1. Premiile acodate în cadrul prezentului concurs intitulat “CONCURSUL AGROLAND” sunt purtătoare de impozite în condiţiile stabilite de Codul fiscal al României sau în condiţiile stabilite în Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România şi terţe state, în cazul câştigătorilor cetăţeni beneficiari ai unei duble cetăţenii, dintre care una este cetăţenia romană.

5.2. Organizatorul concursului intitulat “CONCURSUL AGROLAND”.este obligat să reţină la sursă şi să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României şi Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri menţionate la art. 5.1. pentru premiile în bani, iar pentru premiile constând în bunuri mobile, câştigătorii concursului au obligaţia platii taxelor şi impozitelor aferente bunului câştigat. Organizatorul nu va avea nici o obligaţie de garanţie sau de alt fel faţă de persoanele desemnate câştigătoare pentru bunurile mobile, singura să obligaţie fiind aceea de a preda bunul mobil cu accesoriile sale, precum şi numai documentele primite de la Furnizorul bunurilor

5.3. Organizatorul este obligat să comunice/predea în scris câştigătorilor concursului intitulat “CONCURSUL AGROLAND” în mod expicit calculul impozitării la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmânat direct acestuia sub semnătură.

5.4. În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obţinute de către câştigătorii concursului intitulat “CONCURSUL AGROLAND”. calculul şi reţinerea la sursa a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal şi de Codul de procedura fiscală ale României şi de prevederile art.5.1, 5.2 şi 5.3 din prezentul regulament.

Articolul VI. Dreptul de contestaţie

6.1. Participanţii înregistraţi la concursul intitulat “CONCURSUL AGROLAND”., conform prevederilor art.2 din prezentul regulament pot exercita un drept de contestaţie referitor la desemnarea câştigătorului, în termen de 24 ore, de la desemnarea câştigătorului, prin înregistrarea contestaţiei în scris la sediul Organizatorului.

6.2. Contestaţia înregistrată în termenul prevăzut la art. 6.1, se judecă de către o comisie desemnată de organizator, în termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberării fiind anunţat pe siteul www.agroland.ro, precum şi la sediul Organizatorului imediat după deliberare.

6.3 În cazul admiterii contestaţiei, se invalidează câştigătorul, iar bunul desemnat ca şi premiu pentru acel câştigător, va rămâne proprietatea societăţii. Orice contestaţie depusă după termenul de 24 ore nu se va mai lua în considerare.

Articolul VII. Prevederi speciale

7.1. Organizatorul poate întrerupe derularea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfăşurarea acestuia,în următoarele situaţii:

– a intrat în stare de insolventa

– prin decizie a instanţei de judecată a fost interzisă derularea concursului

– intrarea în vigoare,în interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfăşurat de către organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului.

– în caz de forţă majoră dovedită cu înscrisuri emise de Cameră de Comerţ şi industrie competenta teritorial pentru sediul social al organizatorului.

7.2. Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menţionate de art. 7.1. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs.

7.3. Un participant înscris poate câştiga o singură dată şi un singur premiu. În cazul în care în urma tragerii la sorţi va fi desemnat câştigător încă o dată sau chiar de mai multe ori, următoarele trageri la sorţi vor fi invalidate, persoana desemnată ca şi câştigător urmând a primi premiul întâi câştigat urmând a se derula o nouă tragere la sorţi .

7.4.  Regulamentul de participare poate fi modificat de către organizator pe parcursul derulării concursului, sub rezerva publicităţii acestor modificări, în termen de maxin 24 ore de la producerea acestora, efectuată în aceleaşi condiţii de publicitate ca şi pentru prezentul regulament.

7.5. Publicitatea prezentului regulament se realizează pe pagina de internet www.agroland.rosi prin punerea sa la dispoziţia oricărui interesat la sediul organizatorului din Timişoara, Str. Gării nr. 14, precum şi la sediile Partenerilor francizaţi, ale căror magazine sunt menţionate în Anexa 1

7.6. Prin înscrierea la concursul organizat de către organizator, care are calitatea de operator de date cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc, că datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor înscrişi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizată, care în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 are următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul la opoziţie (art.15).

7.7. Participanţii înscrişi la concurs au dreptul de a obţine din partea organizatorului, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi letime legate de situaţia lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii înscrişi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale.

7.8. Prin participarea la concursul intitulat “CONCURSUL AGROLAND”., participanţii înscrişi îşi dau acordul expres şi neechivoc că datele lor personale să fie folosite de organizator, în viitor, pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informaţii despre noi promoţii ale organizatorului, mesaje publicitare şi de marketing, fără alte obligaţii din partea organizatorului.

OrganizatorData

S.C. AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.R.L01.03.2012

nr. operator de date cu caracter personal: 15438

About the Author: